Portrait Christophe Abramovitz, Radio France

Portrait by Christophe Abramovitz, Radio France